رابطه بین امید به تحصیل بر یادگیری خودراهبر با نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه دامغان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-4-15_021

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین امید به تحصیل بر یادگیری خودراهبر با نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه دامغان بود. روش تحقیق همبستگی با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان دامغان به تعداد ۹۸۹ نفر تشکیل می دهند حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی ۲۶۹ نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه امید به تحصیل، یادگیری خودراهبر و سازگاری تحصیلی است. داده های به دست آمده با نرم افزار Smart Plsبه روش مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. با توجه به نتایج یافته ها، تاثیر متغیر میانجی سازگاری تحصیلی در رابطه ی بین امید به تحصیل بر یادگیری خودراهبر معنادار است. همچنین نتایج نشان داد امید به تحصیل بر یادگیری خودراهبر و سازگاری تحصیلی تاثیر دارد و سازگاری تحصیلی بر یادگیری خودراهبر تاثیر دارد.

Authors

زهرا عطایی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور، سمنان، واحد دامغان، ایران

سودا عباسقلی زاده

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه پیام نور، سمنان، واحد دامغان، ایران