بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برمسولیت اجتماعی در معلمان دوره ابتدایی شهرستان سقز

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PESHCONFE01_026

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

سرمایه اجتماعی را می توان در روابط درون فردی و اعتماد بین آن ها خلاصه کرد. عملکرد اثربخش گروه های اجتماعی از طریق روابط بین فردی، احساس هویت، ادراک، هنجارها و ارزش های مشتریک می باشد. این سرمایه سازمانی در نهایت به اعتماد، هماهنگی و تعامل سازنده در برابر تعارض سازمانی مخرب منجر خواهد شد. هدف بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی برمسولیت اجتماعی در معلمان دوره ابتدایی شهرستان سقز می باشد که با روش تحقیق کمی و با استفاده از روش معادلات ساختاری انجام گرفته است. جامعه تحقیق معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز می باشد که تعداد آنها ۳۲۰ نفر در نظر گرفته شد که طبق جدول مورگان ۱۷۵ نفر از آنان انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه اجتماعی معلمان اداره آموزش و پرورش شهرستان سقز با مسولیت اجتماعی دارای رابطه ی مثبت و معناداری می باشد.

Authors

گلاله محمدپور

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی،گرایش آموزش و پرورش ابتدایی، دانشگاه آزاداسلامی،واحد سقز

لیلی محمدی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی،گرایش آموزش و پرورش ابتدایی، دانشگاه آزاداسلامی،واحد سقز

فرانک محمودی

کارشناسی حسابداری، دانشگاه پیام نور، مرکز سقز