اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و خودکنترلی دانش آموزان دارای نقص توجه و بیش فعالی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PESHCONFE01_142

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و خودکنترلی دانش آموزان دارای نقص توجه و بیش فعالی است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری نیز دانش آموزان مقطع متوسطه اول مبتلا به نقص توجه در شهر ارومیه می باشند که از بین آنان ۳۰ نفر انتخاب و به صورت کاملا تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۱۵ نفر) قرار داده شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد شده نشخوار فکری نولن هوکسما و مارو ( ۱۹۹۱) و خودکنترلی تانجی، بامیستر و بو (۲۰۰۴) بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارSPSS و آزمون های تحلیل واریانس تک متغیره و چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش درمان مبتنی بر ذهن آگاهی بر نشخوار فکری و خودکنترلی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه موثر است. در ادامه نتایج حاکی از آن بود که آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی موجب کاهش حواس پرتی، تعمق، در فکر فرو رفتن می شود. همچنین نتایج نشان داد که اثر آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر خودکنترلی مثبت و بر تکانشگری منفی و معنی دار است. بنابراین با آموزش درمان مبتنی بر ذهن آگاهی می توان نشخوار فکری کودکان مبتلا به نقص توجه را کاهش و خودکنترلی آن ها را افزایش داد.

Authors

الهام خادم وطنی

کارشناسی ارشد روانشناسی ، گروه روانشناسی ، دانشکده روانشناسی ، دانشگاه پیام نور ، مهاباد ، ایران