پیش بینی نگرش به اعتیاد در نوجوانان بر اساس انسجام خانواده و ابراز وجود: نقش واسطه خودتنظیمی ارادی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 98

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PESHCONFE01_144

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

هدف از انجام این پژوهش، پیش بینی نگرش به اعتیاد در نوجوانان بر اساس انسجام خانواده و ابراز وجود: نقش واسطه خودتنظیمی ارادی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر اهواز در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ بود. به این منظور ۲۴۶ نوجوان به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. روش پژوهش، همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های نگرش به اعتیاد زرگر، نجاریان و نعامی (۱۳۸۷)، انسجام خانواده رضویه و سامانی (۱۳۸۱)، ابراز وجود گمبریل و ریجی (۱۹۷۵) و خودتنظیمی ارادی گرانفسکی و کرایج (۲۰۰۶) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری انجام شد (p<۰.۰۵). نتایج نشان داد تمامی مسیرهای مستقیم جز مسیر انسجام خانواده به نگرش به اعتیاد به معنادار شدند (p>۰.۰۵). همچنین، بین انسجام خانواده با نگرش به اعتیاد از طریق خودتنظیمی ارادی و نیز بین ابراز وجود با نگرش به اعتیاد از طریق خودتنظیمی ارادی رابطه غیرمستقیم وجود داشت. به طور کلی نتایج نشان داد مدل برازنده داده ها بود.

Keywords:

نگرش به اعتیاد , انسجام خانواده , ابراز وجود و خودتنظیمی ارادی