بررسی میزان بیان ژن LncRNAH۱۹ اگزوزومی به عنوان بیومارکر تشخیصی سرطان پستان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BIOC03_088

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

سرطان پستان بیشترین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در میان زنان در کل جهان است. بنابراین شناسایی روشها و نشانگرهای زیستی جدید برای درمان سرطان پستان ضروری است. هدف از انجام این پژوهش بررسی بیان LncRNAH۱۹ سرطان زا در خون بیماران مبتلا به سرطان پستان میباشد. در این مطالعه نمونه خون از ۳۰ زن سالم و ۳۰ زن بیمار مبتلا به سرطان پستان جمع آوری شد. سپس استخراج RNA از ارگانلهای اگزوزومی انجام و در ادامه cDNA سنتز شد. تکنیک Real- Time PCR برای اندازه گیری سطح بیانLnc RNAH۱۹ صورت گرفت. میزان بیان Lnc RNA H۱۹ در نمونه های اگزوزومی خون بیماران مبتلا به سرطان پستان نسبت به افراد سالم تغییرات معنی داری نداشت، اگرچه با کاهش نسبی همراه بود. نظر به عدم وجود اختلاف معنی دار در نمونه های اگزوزومی افراد مبتلا و سالم در مقادیر Lnc RNAH۱۹ می توان گفت اندازه گیری میزان این نوع RNA ها نمیتواند بیومارکرهای مناسبی برای تشخیص و حتی برای درمان سرطان پستان باشند.

Authors

فاطمه مومنی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک، بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید با هنرکرمان

حسینعلی ساسان

بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان