سنجش میزان بیان LncRNA UCA۱ به عنوان بیومارکرهای تشخیصی سرطان پستان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BIOC03_111

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

سرطان پستان بیشترین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در میان زنان در کل جهان است. بنابراین شناسایی روشها و نشانگرهای زیستی جدید برای درمان سرطان پستان ضروری است. هدف از انجام این پژوهش بررسی بیان LncRNA UCA۱ سرطان زا در نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان پستان می باشد. در این مطالعه نمونه خون از ۳۰ زن سالم و ۳۰ زن بیمار مبتلا به سرطان پستان جمع آوری شد واستخراج اگزوزوم از خون انجام گردید و سپس استخراج RNA انجام شد و در آخر cDNA سنتز شد. تکنیک-Real Time PCRبرای اندازه گیری سطح بیان Lnc RNA UCA۱ صورت گرفت. میزان بیان Lnc RNA UCA۱ با P.Value برابر با ۰.۰۰۰۱ در نمونه خون بیماران مبتلا به سرطان پستان افزایش معنی دار داشتهاست..افزایش بیانLnc RNAها میتواند بیومارکرهای مناسبی برای تشخیص و حتی برای درمان سرطانپستان در آینده باشند.

Authors

فاطمه مومنی مقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک، بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید با هنر کرمان

حسینعلی ساسان

بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان