اهمیت و نقش سرمایه های اجتماعی در توسعه اقتصادی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET19_001

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

در سال های اخیر سرمایه های اجتماعی، به عنوان نهادها، شبکه روابط بین افراد، ارزشها و هنجارهای مرتبط، تعریف شده است و نقش آن در برنامه های توسعه وکاهش فقر به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. به نحوی که مفهوم سرمایه اجتماعی به عنوان عامل تعیین کننده مهم،در توسعه اقتصادی، توجه رو به رشدی در بین اقتصاددانان توسعه، به خود جذب کرده است. به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی به تمام معنا یکی از عوامل اساسی توسعه است. شایان ذکر است هیچ کشوری نمیتواند توسعه اقتصادی پایدار را بدون سرمایه گذاری اصولی و اساسی در سرمایه انسانی به دست آورد. عملکرد اقتصادی سرمایه اجتماعی از طریق کاهش هزینه های مبادله در ارتباطبا مکانیسم های هماهنگی رسمی مانند قراردادها، سلسله مراتب، قوانین بوروکراتیک و موارد مشابه است. سرمایه اجتماعی یک هنجار غیر رسمی است که همکاری بین سرمایه اجتماعی فردی را افزایش میدهد و درک افراد از خود و جهان را تقویت می کند. سرمایه اجتماعی برای عملکرد کارآمد اقتصادهای مدرن ضروری است. سرمایه اجتماعی در سطح کلان شامل جنبه های متفاوتی از کیفیت نهادی است و ارتباط نزدیکی با توزیع درآمد و انسجام اجتماعی دارد. تمامی کشورها نیازدارند کالاهای سرمایهای جدید را در فرآیند تولید کالاها وخدمات جایگزین کالاهای سرمایه ای قدیمی، کنند. اگر کشورها نتواند کالاهای سرمایهای را تا پایان عمر مفید جایگزین نمایند منتج به کاهش تولید میگردد. در نهایت تشکیل بیشتر سرمایه در اقتصاد، رشد اقتصادی بیشتر و رشد بیشتر درآمد کل را به همراه خواهد داشت.

Authors

نغمه پورفتحی

دکترای اقتصاد پولی و بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی