شناسایی عوامل موثر توانمندسازی کارکنان و بررسی تاثیر آنها با ارائه کیفیت و بهبود خدماتبندری(مطالعه موردی : مرکزخدمات اسنادی بندر شهید رجایی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMET19_006

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

هدف اصلی تحقیق، شناسایی عوامل موثر توانمندسازی کارکنان و بررسی تاثیر آنها با ارائه کیفیت و بهبود خدمات بندری (مطالعه موردی :مرکزخدمات اسنادی بندر شهید رجایی) در قالب ۵ فرضیه بوده است . تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث نحوی گردآوری داده ها توصیفی )غیرآزمایشی) و از شاخه همبستگی است که روابط میان متغیرها را آزمون میکند . روش گرداوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی بوده است. ابزار اندازه گیری در بخش میدانی، پرسشنامه استاندارد توانمندسازی کارکنان (رحیمی ،(۱۳۹۵ و پرسشنامه استاندارد کیفیت ارائه خدمات (بنفیری، (۱۳۹۴ بوده است . جامعه آماری موردبررسی شامل کلیه مدیران و کارکنان و سرپرستان ستادی و عملیاتی و منابع انسانی و بازاریابی و عملیاتی گمرک شهید رجایی دارای تحصیلات فوقدیپلم به بالا و دارای حداقل ۵ سال تجربه کاری میباشند. بنا بر اطلاعات دریافتی تعداد این افراد ۲۱۴ نفر است که برحسب جدول نمونه گیری گرجسی و مورگان از جامعه آماری با حجم ۲۱۴ نفر تعداد ۱۳۶نفر بهعنوان نمونه انتخاب گردیدند و نمونهگیری به روش تصادفی طبقهای انجام شده است. در این تحقیق از آمار توصیفی و همچنین آمار استنباطی (کا- اس ، همبستگی اسپیرمن و آزمون فریدمن ) برای آزمون روابط بین متغیرها استفاده گردید . نتایج تحقیق حاکی از تائید کلیه فرضیات بوده است.