چالش های عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاران در ایران و ارائه راهکار: یک مطالعهمروری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 53

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NMCONF04_078

تاریخ نمایه سازی: 6 خرداد 1403

Abstract:

مقدمه:ازوظایف اصلی پرستاران ارائه مراقبت در بالاترین سطح از نظر استانداردهای کمی و کیفی و همچنین مبتنی بر شواهد علمی است.هدف این مطالعه شناسایی چالش های عملکرد مبتنی بر شواهد می باشد .مواد و روش ها: مطالعه حاضر ، یک مرور یکپارچه است. بر اساس روش بروم ۲۰۰۰ (Broome) انجام گردید .از کلید واژه های:عملکردمبتنی بر شواهد ، موانع و چالش های عملکرد مبتنی برشواهد ، پرستاران ، ایران در پایگاه های اطلاعات فارسی:) (SID, Magiran, IranMedex, Irandoc وکلید واژه های انگلیسی: evidence-based practice,barriers and challenges of evidence based practice,nursing,iran درپایگاه های اطلاعات انگلیسی:) Web of Science, Scopus, PubMed ,Google Scholar (استفاده شد. نتیجه این جستجو دستیابی به ۱۷۳ مقاله بود که از این میان ۱۶۴ مقاله به علت دارا نبودن معیارهای ورودحذف شدند. سپس متن کامل تمام مقالاتی که واجد معیارهای ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع تعداد ۹ مقالهوارد مطالعه شدند.یافته ها: یافته ها چالش های متعددی برسر راه عملکرد مبتنی بر شواهد را نشان داد که در ۹ حیطه:عوامل سازمانیمدیریتی و اجرایی ،عوامل فردی،پذیرنده یا گیرنده ، آموزشی ، پژوهشی ، محیطی، ویژگی های شغلی ، فرهنگی ، کیفیت پژوهش ها یا نوآوری، ارتباطات و یا ارائه ودسترسی به نتایج تحقیق ، طبقه بندی شدند.نتیجه گیری:یافته ها مسجل کرد که نمی توان به استفاده از شواهد در سطح مطلوب امیدوار بود. از طرفی ایجاد راهکارهای کاربردی برایشواهد علمی و رفع چالش های پیش رو می تواند رمز موفقیت درگسترش مراقبت مبتنی بر شواهد باشد. اما مشارکت دانشکده هایپرستاری و مدیران پرستاری را می طلبد

Keywords:

عملکرد مبتنی بر شواهد , موانع عملکرد مبتنی بر شواهد , چالش های عملکرد مبتنی برشواهد , پرستاران

Authors

الهام خالوباقری

دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری ، دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

محسن تقدسی

دانشیار ، دانشکده پرستاری و مامای ی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران