بررسی موانع کاربرد وسایل و مواد کمک آموزشی در مدارس ابتدایی سراوان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJCC03_128

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

Abstract:

امروزه و سایل کمک آموزشی ،هم ازساده یا وپیچیده به عنوان ابزاری برای ایجاد تسهیل درامر تدریس ویادگیری درنظام های آموزشی به کارمی روند اینوسایل ازحیث اینکه تیوری وعمل را با هم ترکیب کرده با عث ماند گاری یادگیری وتنوع بخشی درکلاس درس شوند دارای اهمیت هستند یا به پیشرفتهای علمی وتکنالوژیکی در اعصر حاضر وسایل کمک آموزشی به عنوان یک رابطه توانسته اندنقش خود رابه خو بی ایفا کنند.این امرزمانی تحقیق پیدامیکنند.که معلمان مهارتهای لازم رابرای کابرد این وسایل داشته باشند . سرچشمه تمام تحولات ونوآوری های آموزشی درجامعه تجارب و نتایج تحقیقاتعلمی عملی دانشمندان وصاحب نظران علوم اجتماعی وعلوم تربیتی است درنگرش جدید آموزشی ،مدرسه برای شاگرداست نه شاگرد برای مدرسه. بنابرینتوجه به رغبت وپرورش عواطف واستعداد های کودک بسیار مهم ترین مکان وشایسته ترین جای است که نتیجه تجارب و یافته های دانشمندان مورد ارزیابی قرارمی گیرد درتمام نظام آموزشی معلم نقش کلید را دارد انتظار جامعه از مدرسه و معلم این است که کودک باید برای زنده گی واقعی درجامعه فردایترتیب کند .امروزه نگرش اندیش مندان نسبت به فلسفه و مقاصد تربیتی به کلی دگرگون گردیده است این تحولات وتفاوت اندیشه ها به سبب نتایج حاصل ازکاربرد روش های تعلیم تربیت درگذشته نیازهای جامعه امروز و پیشبینی نیاز های جامعه فردابه وجود آمده است. یادگیری زمانی اتفاق می افتد کهعوامل چیزی در کنار هم قرار گیرند از قبیل .قضایی آموزشی قوانین ومقررات وضع جسمی وروحی معلم وسایل کمک آموزشی. استفا ده ازوسایل وسایلکمک آموزشی درجریان تدریس باعث میشود که مطلب مطرح شده درساخت شناختی شاگرد جابگیرند و دانش آموز به یادگیری معنی دارنایل شود و امروزهتعلیم وتربیت ازدشوار ترین پرثمرترین امور انسانی است و امری پرفرح وپرارج ووقت گیر به شمار می آید که ثمره نهایی آن دیر به بار می نشیند رسالت آموزشو پرورش ایجاد تغییرات مطلوب درنگرش ها، شنان خت ها و رفتارهای انسانهاست درین امروالدین ومربیان بسیارمهم واساسی به عهده دارند در تمامی نظریه های تربیتی خانواده و والدین هسته اصلی آموزش و پرورش میباشند و به ویژه درعصر تحقیقات فن آوری و انفجار اطلاعات وغیره می باشد ومهمترین نقش که والدین درزمینه پیشرفت تحصیلی فرزندان داشته باشند ایجاد محیط آرام ومساعد برای مطالعه تکالیف است همچنین نحوه ارتباط آنان با فرزندان شان ارتباط دانش آموز با برادان وخواهران نیز از عوامل گذار به پیشرفت یاآفت تحصیلی یکی از معضلات موجود نظام آموزشی وپرورشی هرکشوری استزیرا این امر سبب میشود که هر ساله میلیارد ها پول ازبودجه کشور ازاین طریق ازدست رود وتعدادی کثیری ازنیرو ها ی بالقوه انسانی از پرورش وتربیتصحیح بازماندن بنابرین علل وعوامل این آفت وراه های مقابله باآن یکی از مهمترین وظایف نظام آموزشی وپرورشی در هرکشوری است هیچ کس نمیتواندمنکراهمیت تعلیم و تربیت و تربیت وبرنامه صحیح اموزشی وفرهنگی درپیشرفت وترقی مملکت وهمچنین شگوفا شدن نسل جدید باشد.

Authors

نصرت خاتون جنگی زهی

آموزگار آموزش وپروش شهرستان سراوان

ساره جنگی زهی

آموزگار آموزش وپروش شهرستان سراوان

فاطمه کلیم شستانی

آموزگار آموزش وپروش شهرستان سراوان

محمد عرب دلشادزهی

آموزگار آموزش وپروش شهرستان سراوان