بررسی جو عاطفی خانواده با سازگاری اجتماعی دانش اموزان مقطع متوسطه اول شهر جیرفت در سال ۹۵-۹۴

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJCC03_136

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی جو عاطفی خانواده با سازگاری اجتماعی دانش اموزان مقطع متوسطه اول شهر جیرفت در سال ۹۵ - ۹۴ انجام گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای نمونهای مشتمل بر ۳۲۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر جیرفت انتخاب شده و با استفاده از سه پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی واتسون، کلارک و تلگن در سال (۱۹۹۴)، پرسشنامه ۶۰ سوالی سازگاری اجتماعی سینک و سین ها (۱۹۹۳) و پرسشنامه ۴۰ سوالی جو عاطفی خانواده جاسبی (۱۳۸۴) مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل داده های پژوهش حاضر با روش تحلیل رگرسیون نشان داد که بین جو عاطفی خانواده با سازگاری اجتماعی (p<۰/۰۱). همچنین بین جو عاطفی خانواده و عاطفه مثبت و منفی معناداری وجود دارد (p<۰/۰۱). بنابراین سازگاری اجتماعی و عاطفه مثبت و منفی ۵۴ / ۰ جو عاطفی خانواده را پیش بینی می کنند.

Authors

طلعت پسنده

کارشناسی ارشد مشاوره