نقش شبکه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی در جلب توریسم ورزشی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWJCC03_229

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

Abstract:

از آنجا که پدیده های اجتماعی، متاثر از علل و عوامل خاص و تابع شرایطی مشخص هستند، در این پژوهش می توان به پیش بینی و کنترل پرداخت و بسیاری از نواقص و نارسایی ها را جبران یا برطرف کرد، سرمایه اجتماعی در وجه مثبت آن تقویت، و از پیامدهای وجوه منفی سرمایه اجتماعی پیشگیری کرد؛ یا از ابزار رسانه به گونه ای برای افزایش و تقویت سرمایه اجتماعی در ورزش کرد که از هدر رفتن بسیاری هزینه های اقتصادی، اجتماعی و... جلوگیری شود.د تحقیق حاضر با هدف نقش مصرف شبکه های اجتماعی و سرمایه اجتماعی در جلب توریسم ورزشی انجام شد. برای انجام تحقیقی ار مطالعات کتابخانه ای استفاده شد که تحقیقی توصیفی می باشد. نتایج تحقیق نشان داد شبکه های اجتماعیو سرمایه اجتماعی در جلب توریسم ورزشی نقش موثری دارد.

Keywords:

شبکه اجتماعی , سرمایه اجتماعی و توریسم ورزشی

Authors

علیرضا گلستانی

استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران

احمد نمازی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور بوشهر، بوشهر، ایران