نقش فاکتورهای اجتماعی بر رابطه بین دروغگویی و رشد شناختی کودکان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA03_007

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

Abstract:

هدف از انجام تحقیق حاضر، نقش فاکتورهای اجتماعی بر ارتباط بین دروغگویی و رشد شناختی کودکان بود. روش پژوهش حاضر، رابطه ای از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر دانش آموزان پسر پایه ششم دوره ابتدایی شهر سنندج بود که در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ مشغول به تحصیل بودند. از جامعه مذکور، به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای دانش آموزان ۸ مدرسه از نواحی یک و دو آموزش و پرورش شهر سنندج انتخاب شدند و در نهایت دانش آموزانی که در پرسشنامه دروغگویی پاپلیگر (۲۰۱۱) یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بودند انتخاب شدند که تعداد آنها ۷۳ نفر بود. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر پرسشنامه سبکهای فرزندپروری (بامریند، (۱۹۹۱، پرسشنامه جو عاطفی خانواده (برن، (۱۹۸۸، پرسشنامه ادراک از جو مدرسه (تریکت و موس، (۲۰۰۷ و پرسشنامه دروغگویی و رشد شناختی (پاپلیگر، (۲۰۱۱ میباشد. تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیری انجام شد، نتایج پژوهش نشان داد که سبک فرزندپروری ادراک شده سهل گیرانه و استبدادی با دروغگویی و رشد شناختی رابطه مثبت و معنیدار دارند، در حالیکه سبک فرزندپروری دمکراتیک، جو عاطفی خانواده و ادراک از جو مدرسه با دروغگویی و رشد شناختی رابطه منفی معنیداری (p<۰/۰۰۱) دارند. در مجموع هر سه متغیر پیشبین، توانستند در حدود ۰/۳۲ از واریانس دروغگویی را تبیین کنند.

Authors

مختار ویسانی

استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران