نقش خوشبینی در پیشبینی میزان انسجام روانی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA03_214

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

Abstract:

انسجام روانی یکی از مولفه های مهم سلامت در برابر مسائل و مشکلات زندگی است، لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی نقش خوشبینی در پیشبینی میزان انسجام روانی دانش آموزان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی هست. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان زیرکوه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بودند؛ که ۱۰۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه های خوشبینی شی یر و کارور (۱۹۸۵) و انسجام روانی آنتونووسکی (۱۹۸۷) پاسخ دادند. در تحلیل داده ها از روشهای همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره برای آزمون فرضهای آماری استفاده شد. برای این منظور از نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ استفاده شد. نتایج نشان داد همبستگی بین خوشبینی با انسجام روانی مثبت و معنیدار است و خوشبینی به شکل مثبت و معنیداری انسجام روانی دانش آموزان را تبیین میکند.

Authors

طاهره رضایی گل بخشی

دانشجویی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، ایران

سمیرا دلکش

کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پیام نور مرکز قائن، ایران

زهرا فدوی

کارشناسی روان شناسی عمومی، دانشگاه پیام نور مرکز قائن، ایران

محمود فروهر

کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین، ایران