نقش امید به زندگی در پیشبینی سرسختی روانشناختی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA03_218

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

Abstract:

سرسختی روانشناختی یعنی توانایی یک فرد برای مقابله موفق با شرایط ناگوار و سالم ماندن است، بنابراین مطالعه حاضر باهدف نقش امید به زندگی در پیشبینی سرسختی روانشناختی دانش آموزان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه این پژوهش را تمامی دانش آموزان دختر پایه نهم شهر حاجی آباد در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ تشکیل میدادند که از بین آنها تعداد ۱۰۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های امید اشنایدر و همکاران (۱۹۹۱) و سرسختی روانشناختی کیا مرئی و همکاران (۱۳۷۷) بودند. داده های بهدست آمده به وسیله نرم افزار SPSS با روش همبستگی پیرسون و رگرسیون تک متغیره تجزیه وتحلیل شدند. نتایج نشان داد همبستگی بین امید به زندگی با سرسختی روانشناختی مثبت و معنیدار است و همچنین که امید به زندگی به شکل مثبت و معنیداری سرسختی روانشناختی را پیشبینی میکند.

Authors

فرشته کاظمی

کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین، ایران

فاطمه ملائی

کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان پردیس امام سجاد (ع) بیرجند ، ایران

فاطمه میری

کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان پردیس امام سجاد (ع) بیرجند ، ایران

هادی نصری

کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر بیرجند، ایران