بررسی نقش تاب آوری در پیشبینی اضطراب دانش آموزان در مدرسه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA03_222

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

Abstract:

تاب آوری توانایی غلبه کردن بر تنش و استفاده کردن از راهبردهای مقابلهای مناسب در حوادث و شرایط مختلف زندگی تعریفشده است، بنابراین مطالعه حاضر باهدف بررسی نقش تاب آوری در پیشبینی اضطراب دانش آموزان در مدرسه انجام شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود، جامعه این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر حاجی آباد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس بر اساس جدول گجرسی و مورگان (۱۹۷۱) تعداد ۱۸۰ نفر بهعنوان حجم نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند؛ و به پرسشنامه های تاب آوری کونور و دیویدسون (۲۰۰۳) و اضطراب لاویبوند و لاویبوند (۱۹۹۵) پاسخ دادند. تحلیل داده ها با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ انجام گرفت. نتایج نشان داد همبستگی بین تاب آوری با اضطراب دانش آموزان منفی و معنیدار است و تاب آوری به شکل منفی و معنیداری اضطراب دانش آموزان را پیشبینی میکند.

Authors

محمدحسن دلاکه

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، ایران

مریم اعتصامی فرد

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور واحد بیرجند، ایران

معصومه زراعتی استند

کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین ، ایران

زهرا زهانی اول

کارشناسی راهنمایی و مشاوره ، دانشگاه فرهنگیان امام سجاد (ع) بیرجند، ایران