بررسی نقش مثبت نگری در پیشبینی میزان بخشش دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 47

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA03_280

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

Abstract:

بررسی عوامل موثر در ارتقای بخشش دانش آموزان لازم و ضروری است، لذا مطالعه حاضر باهدف بررسی نقش مثبت نگری در پیشبینی میزان بخشش دانش آموزان انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دربرگیرنده دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهرستان زیرکوه بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ و در پایه یازدهم مشغول به تحصیل بودند. ۱۲۰ نفر بهصورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه مثبت اندیشی این گرام و ویس نیکی (۲۰۰۷) و بخشش تامسون و همکاران (۲۰۰۵) استفاده شد؛ و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ در سطح آمار توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون تک متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد همبستگی بین مثبت نگری با بخشش مثبت و معنیدار است و مثبت نگری ۳۳ درصد به شکل مثبت و معنیداری میزان بخشش را پیشبینی میکند.

Authors

ابراهیم عابدینی

کارشناسی ارشد آموزش ابتدائی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائن، ایران

موسی خزاعی

کارشناسی مشاوره و راهنمایی، دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر بیرجند، ایران

محمدسلیم باقری

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، ایران

منصوره غلامی

کارشناسی ارشد گرایش تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاین، ایران