تعیین اثربخشی دلگرم سازی در درگیری تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA03_335

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

Abstract:

در سالهای اخیر، درگیری تحصیلی، بهعنوان یکی از سازه های موثر بر پیشرفت تحصیلی موردتوجه قرارگرفته است. لذا مطالعه حاضر باهدف تعیین اثربخشی دلگرم سازی در درگیری تحصیلی دانش آموزان انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود؛ که از بین تمامی دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی شهرستان زیرکوه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به روش نمونهگیری در دسترس ۳۰ نفر انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه ۱۵ نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه درگیری تحصیلی ریو و تسانگ (۲۰۱۱) بود. در مرحله اجرا آزمودنیهای گروه آزمایش ۸ جلسه یکساعته آموزش خود دلگرم سازی باهلمن و دینتر (۲۰۰۱) را دریافت، اما گروه کنترل آموزشی دریافت ننموده اند. داده ها با آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره نرم افزار SPSS نسخه ۲۲ تحلیل شدند. نتایج نشان داد آموزش دلگرم سازی موجب بهبود درگیری تحصیلی دانش آموزان شد. بر اساس نتایج به طراحان آموزشی پیشنهاد میشود از مدل دلگرم سازی در طراحیهای آموزشی استفاده کنند.

Authors

زهرا فرهمند

کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پیام نور واحد قاین، ایران

صدیقه دیمه کار

کارشناسی امورتربیتی، دانشگاه فرهنگیان بنت الهدی صدر فردوس، ایران

سمیه بهمن یار

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، ایران

زهره کریمی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی، دانشگاه پیام نور سمنان، ایران