اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر بازداری شناختی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 49

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPCAUMA03_338

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

Abstract:

مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر بازداری شناختی دانش آموزان انجام شد. نتایج نشانن داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی موثر بوده و موجب کاهش بازداری شناختی دانش آموزان شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود، جامعه آماری این مطالعه را تمامی دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان زیرکوه که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ که مشغول به تحصیل بودند، تشکیل دادند. از جامعه پژوهش ۳۰ نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه گواه و آزمایش قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پزسش نامه بازداری خرس سفید وگنر و زناکوز(۱۹۹۴) ۱ استفاده شد. در تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ وآزمون تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش راهبردهای خودتنظیمی موثر بوده و موجب کاهش بازداری شناختی دانش آموزان شد (P<۰/۰۱)، همچنین اندازه اثر نشان میدهد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی ۲۹ درصد از تغییرات بازداری شناختی را تبیین میکند.

Authors

معصومه غلامی استند

کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائن، ایران

علی رضائی آبیز

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه تربت حیدیه، ایران

عاطفه کاظمی

کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان امام سجاد (ع) بیرجند، ایران

مهری خاتمی

کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائن، ایران