مطالعه ریخت شناسی کمپلکس گونه ای Convolvulus erinaceus (تیره (Convolvulaceae

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AHCONF07_140

تاریخ نمایه سازی: 8 خرداد 1403

Abstract:

در پژوهش حاضر به مطالعه ریخت شناسی کمپلکس Convolvulus erinaceus از جنس پیچک پرداخته شده است . این کمپلکس شامل سه گونه C. eremophilus ,C. hamadae و C. erinaceus است که مرزبندی گونه ای آنها به دلیل ناکارآمد بودن صفات مورد استفاده در کلیدهای شناسایی کتاب های فلور از قبیل فلورا ایرانیکا و فلور ایران مبهم است . این مطالعه به منظور تعیین مرزهای این سه گونه با استفاده از ویژگی های ریخت شناسی و زایشی انجام شد. مطالعات ریخت شناسی بر روی ۲۸ نمونه انجام شده و ۵۷ صفت ریخت شناسی منتخب و متمایزکننده (شامل ۳۵ صفت کمی و ۲۲ صفت کیفی ) در تمامی نمونه ها اندازه گیری و ثبت شدند. داده های حاصل از مطالعه ریخت شناسی با نرم افزارهای SPSS و PAST آنالیز شدند. نتایج نمودار آنالیز چند متغیره حاصل از صفات ریخت شناسی نشان داد این سه گونه کاملا از یکدیگر مجزا می باشند.

Keywords:

کمپلکس گونه ای Convolvulus erinaceus , ریخت شناسی , آنالیز چند متغیره , مرز گونه ای

Authors

زهرا جلال آبادی

دانشجوی کارشناسی ارشد سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد

جمیل واعظی

دانشیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

عاطفه پیرانی

استادیار گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد