بررسی تاثیر ترس و استرس بر فرسودگی شغلی اساتید دانشگاه آزاد واحد ساری

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-4-15_024

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1403

Abstract:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر ترس و استرس بر فرسودگی شغلی اساتید دانشگاه آزاد واحد ساری در سال تحصیلی ۹۶-۹۵ می باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر شامل ۱۸۲ نفر از اساتید دانشگاه آزاد واحد ساری می باشد که از بین آنها با استفاده از جدول کرجسی مورگان ۱۱۸ نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از سه پرسشنامه استاندارد، ترس، استرس و فرسودگی شغلی استفاده گردید. پس از اجرای آزمون و جمع آوری نتایج از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، نمودار و. . .) و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون t برای متغیرها، آزمون اسمیرنوف جهت نرمال سازی داده ها و آزمون رگرسیون استفاده شد. نتایج نشان می دهد بین ترس و استرس بر فرسودگی شغلی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری تاثیرگذار است و همچنین بین مولفه های ترس و استرس بر فرسودگی شغلی تاثیر مثبت وجود دارند و سایر فرضیات نیز مورد تایید می باشند.

Authors

سعید حداد عراقی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی