برنامه ریزی استفاده از منابع تولید پراکنده و تجهیزات DSTATCOMدر شبکه های توزیع با در نظر گرفتن اطلاعات مکانی GIS

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 37

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIRED11_095

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1403

Abstract:

در شرایط اقلیمی کنونی کشور ایران، بهره گیری از منابع انرژی تجدیدپذیر ره یافتی مهم و اجتناب ناپذیر جهت غلبه بر چالش کمبود نیرو بخصوص در شرایط پیک بار است. با این حال استفاده از چنین منابعی بدون در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی می تواند علاوه بر تحمیل هزینه های زیاد، شاخص های عنوان شده را چندان تحت تاثیر قرار ندهد. در این مقاله راهکاری نوین جهت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و منابع تولید پراکنده ارائه شده است. همچنین در این مقاله از تجهیزات DSTATCOM برای کارایی بیشتر روش برنامه ریزی بهره گرفته شده است. از سوی دیگر برای برنامه ریزی استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر با تعریف یک شاخص جغرافیایی حاصل از تحلیل اطلاعات مکانی GIS، سعی شده است تا این امر به عنوان یکی از بخش های یک تابع چندهدفه وارد مسئله برنامه ریزی و بهینه سازی گردد. در تابع هدف هزینه ها، هزینه های سرمایه گذاری، بهره برداری و تلفات لحاظ شده و در مقابل، شاخص های متنوع قابلیت اطمینان در کنار انرژی تلف شده و نیز شاخص عدم پایداری ولتاژ به عنوان دیگر بخش تابع هدف نهایی لحاظ شده است که باید کمینه گردد. توابع مختلف ارائه شده با در نظر گرفتن توابع عضویت فازی در کنار هم تشکیل یک تابع چندهدفه را داده اند. الگوریتم بهینه سازی روش BBBC می باشد. بعد از فرموله کردن مسئله، شبیه سازی با استفاده از نرم افزار MATLAB و شبکه ۴۶ باسه IEEE دنبال شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی در سناریوهای مختلف کارایی روش پیشنهادی را تضمین می کند

Authors

محسن نیک نام

شرکت توزیع نیروی برق استان همدانهمدان، ایران

علی سهرابی بیدار

شرکت توزیع نیروی برق استان همدانهمدان، ایران

علی همدانی

شرکت توزیع نیروی برق استان همدانهمدان، ایران

محمد کامران

شرکت توزیع نیروی برق استان فارسشیراز، ایران