توموگرافی الکتریکی جهت تصویرسازی مرز لایه ها؛ مطالعه موردی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOMINE01_022

تاریخ نمایه سازی: 13 خرداد 1403

Abstract:

مطالعه مرز بین رخسارهها و لایه ها با دانه بندی نزدیک به هم و دارای چین خوردگی های بالا از مسائل ژئوفیزیکی چالش برنگیز است . توموگرافی الکتریکی (ERT)، به عنوان یکی از موثرترین رهیافت های ژئوفیزیکی برای به نقشه در آوردن لایه های زیرسطحی بر اساس تباین رسانندگی ویژه مواد قلمداد می شود. اندازه گیری های دوبعدی با هدف بررسی تغییرات جانبی و عمقی کمیت های فیزیکی مقاومت ویژه الکتریکی و شارژپذیری مصالح زیر سطحی انجام می شود. در مواردی که تباین رسانندگی رولایه و سنگ بستر کم باشد تعیین دقیق این مرز با کمک روشهای ژئوالکتریکی با عدم قطعیت بالایی روبه رو است . در این مطالعه ، به بررسی کارایی توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی و پلاریزاسیون القائی از طریق برداشت چندین پروفیل موازی با هدف تصویرسازی مرز رولایه و سنگ بستر پرداخته می شود. با توجه به نتایج بدست آمده از آرایه های برداشت شده، بخش های شارژپذیر می توانند در ارتباط با زون شیلی و نیز آهک های مارنی حاوی پیریت باشد. همچنین به دلیل نزدیکی مقادیر شارژپذیری رولایه با دانه بندی در حد رس و سنگ کف آهکی با میان لایه های شیلی و مارنی ، تغییرات مقاومت ویژه الکتریکی به عنوان عامل اصلی جهت تفکیک لایه های زیرسطحی از یکدیگر در نظر گرفته می شود. برای تفسیر بهتر مدلهای بدست آمده از دادههای برداشت شده (ERT)، از اطلاعات زمین شناسی و همچنین گمانه های حفاری موجود در منطقه برای صحت سنجی مقاطع ژئوالکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند. بر اساس مدلهای منتج شده از دادههای ژئوالکتریکی می توان نتیجه گرفت که بررسی های ژئوفیزیکی (توموگرافی الکتریکی )، به خوبی توانسته فروافتادگی موجود در منطقه مورد مطالعه و همچنین مرز رولایه و سنگ بستر را با توجه به محدودیت های تفکیک پذیری تا حد قابل قبولی به تصویر درآورد و نتایج امید بخشی را در این مطالعات ارائه دهد.

Keywords:

توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی (ERT) , پلاریزاسیون القائی , مرز رولایه و سنگ بستر , سد خاکی

Authors

مرتضی عزیزلو

کارشناسی ارشد ژئوفیزیک، موسسه ژ ئوفیزیک دانشگاه تهران

رضا قناتی

استادیار موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران