تحلیل مثلث تقلب (کلاهبرداری) در کشف صورت های مالی متقلبانه با استفاده از مدل نمره کلاهبرداری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DHCONF07_084

تاریخ نمایه سازی: 15 خرداد 1403

Abstract:

وضعیت مالی شرکت در صورتهای مالی منعکس شده است. بااین حال، نقاط ضعف بسیاریدر بیانیه مالی وجود دارد که میتواند به فرصتی برای مدیریت و احزاب خاص برای ارتکاب بهکلاهبرداری در بیانیه مالی تبدیل شود. هدف ازاین مطالعه شناسایی تقلب در صورتهای مالیاست که با استفاده از مدل نمره کلاهبرداری که در صادرکنندگان وارد شده به شاخص -LQ۴۵ در سال ۲۰۱۶-۲۰۱۴ رخ داده است با استفاده از شش متغیر مستقل، ثبات مالی، فشار خارجی، هدف مالی، ماهیت صنعت، نظارت ناکارآمد انجام شده است.این مطالعه با استفاده از۲۷ صادر کننده شاخص LQ-۴۵ در طول سال های ۲۰۱۶-۲۰۱۴ انجام شده است. بااین حال، برخی داده های پرت وجود دارند که باید حذف شوند، بنابراین نتایج نمونه ۶۶ داده از ۲۵ شرکت به دست آمد. دراین مطالعه از آنالیز رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد. نتایج نشانداد که متغیرهای ثبات مالی (SATA)، ماهیت صنعت (RECEIVBLE)، نظارت ناکارآمد (IND) و عقلانیت (ITRENDLB) اثرگذار بوده و یا قابلیت شناسایی تقلب در صورت های مالی را دارند. در حالی که متغیرهای فشار خارجی (DER) و هدف مالی (ROA) قادر به شناسایی وجود تقلب در بیانیه مالی نیستند. به طور همزمان تمام متغیرها دراین مطالعه بهمیزان قابل توجهی قادر به شناسایی تقلب بیانیه مالی بودند.

Authors

جواد قدیم پور

گروه حسابداری، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل،ایران

علی صفری

گروه مهندسی کامپیوتر، موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی

عباس میرزایی

گروه مهندسی کامپیوتر، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل،ایران