بررسی مبانی حقوق شهروندی در راستای تحقق نظم عمومی و عدالت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

DHCONF07_323

تاریخ نمایه سازی: 15 خرداد 1403

Abstract:

شهروندی مکانیسمی برای انسجام افراد و جوامع است. تعلق افراد به گروه های متنوعی چون خانواده، گروه های کاری، گروه های مذهبی وگروه های اجتماعی باعث برقراری ارتباط بین افراد و در سطح بالاتر جوامع هستند. آنچه عدالت را در ابعاد اجتماعی محقق می کند، ضرورتپاسداشت حقوق کسانی است که در یک جامعه انسانی عضو هستند. مقاله پیش رو فارغ از ورود ماهوی به تحلیل مفهوم حقوق شهروندیدر تلاش است چگونگی پیوند مفهوم عدالت و نظم عمومی با حقوق شهروندی را به چالش بکشد و آثار و نتایج تعامل این دو مفهوم را نشاندهد. بی شک این مقاله، همانگونه که در تحلیل مفهوم حقوق شهروندی ورودی ماهوی نخواهد داشت، در تحلیل مفهوم نظم عمومی وعدالت نیز ورودی ماهوی ندارد. امید است این مقاله بتواند تبیینی روشن از نحوه پیوند مفاهیم مزبور ارائه کند. این پژوهش از نظر نوعپژوهش توصیفی است بنابراین روش به کار گرفته شده در این تحقیق توصیفی تحلیلی است.

Authors

حسین علیزاده

کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم