بررسی تاثیر تنظیم هیجان خواهی معلمان بر رضایت شغلی و رضایت از سبک زندگی با نقش میانجی جنبه های مثبت و منفی روانشناسی(موردمطالعه معلمان دوره اول ابتدایی مدارس ناحیه ۵ مشهد)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 57

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPEB07_016

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1403

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تنظیم هیجان خواهی معلمان بر رضایت شغلی و رضایت از سبک زندگی با نقش میانجی جنبه های مثبت و منفی روان شناسی (موردمطالعه معلمان دوره اول ابتدایی مدارس ناحیه ۵ مشهد) میباشد. این پژوهش ازنظر هدف جزء پژوهشهای کاربردی و ازنظر شیوه اجرا توصیفی-پیمایشی میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر بهمنظور انجام مطالعات میدانی شامل کلیه معلمان دوره اول ابتدایی مدارس ناحیه ۵ مشهد به تعداد ۵۹۸ نفر بودند که با توجه به تعداد جامعه آماری ۵۹۸) نفر) طبق جدول مورگان تعدادحدودا۲۳۴ ۰ نفر بهعنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری احتمالی در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه های تحقیق در بین آنها توزیع گردید. جهت جمعآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ۲۰ سوالی ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (۲۰۱۴)، پرسشنامه ۵ سوالی رضایت از زندگی (ولز و همکاران،(۲۰۱۱ و پرسشنامه ۱۶ سوالی هیجان خواهی وانگ و لاو (۲۰۰۲) و پرسشنامه ۲۰ سوالی رضایت شغلی معلمان ساتور (۲۰۲۲) استفاده گردید سنجش اعتبار متغیرها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی پرسشنامه مورد تائید قرار گرفت. روایی محتوایی پرسشنامه نیز مورد تائید استاد راهنما قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل آماری از روش تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۲۰ و روش مدل ساختاری با نرم افزار PLS نسخه ۳ استفاده گردید. نتایج نشان داد، هیجان خواهی معلمان بر رضایت شغلی و رضایت از سبک زندگی با نقش میانجی جنبه های مثبت و منفی روانشناسی تاثیر معناداری دارد.

Keywords:

هیجان خواهی معلمان , رضایت شغلی , رضایت از سبک زندگی , جنبه های مثبت و منفی روانشناسی