برسی رابطه بین مولفه های مذهبی سبک زندگی اسلامی با سلامت روان دانش آموزان دبیرستان هاشمی نژاد شهرستان میامی در سال تحصیلی ۱۴۰۲؛۱۴۰۳

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPEB07_030

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1403

Abstract:

سبک زندگی یکی از مهم ترین مفاهیم در حیطه علوم اجتماعی است و شیوه ای است که همه افراد جامعه برای خود دارند و مولفه های مذهبی آن می تواند موثردر سلامت روان افراد جامعه گردد. باورهای مذهبی و عبادی دوتا از مولفه های مهم از هویت شخص است و با در اختیار قرار دادن چارچوب و مبانی ارزشی افراد را قادر می سازد تا به زندگی خود معنا ومفهوم ببخشند. نوجوانانی که باورهای مذهبی را به شکل عمیق و معنادار پردازش نموده اند از سلامت روان بهتری نسبت به نوجوانان که سبک هویت نامتمایز دارند برخوردارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین مولفه های مذهبی سبک زندگی اسلامی با سلامت روان دانش آموزان دبیرستان هاشمی نژاد شهرستان میامی انجام گردیده و ابزار سنجش شامل بخشی از پرسشنامه های آزمون سبک زندگی اسلامی (ILST) و پرسشنامه استاندارد سلامت روانی کیز (۲۰۰۲) فرم کوتاه ۱۴ ) سوالی ) بوده است. برای جامعه آماری آن به صورت تصادفی ۵۰ دانش آموز از ۶ کلاس این دبیرستان انتخاب شدند. با توجه به جدول ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سلامت روان ما ۰/۸۶۲گزارش شده که نشان دهنده پایایی و هم رسانی درونی خوب این پرسشنامه است. در یافته ها مشاهده می شود که بین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان ارتباط وجود دارد، ضریب همبستگی پیرسون بین هرکدام ازدو متغیر در جدول شماره ۲ مشخص است. که ارتباط بین سبک زندگی اسلامی و سلامت روان دانش آموزان ۰/۶۴ تعیین شده است که ارتباط نسبتا خوبی میباشد. و در تحلیل آن سطح معناداری آن پایین تر از ۰/۰۵ تعیین شد که معنادار بودن ارتباط متغیر ها را با یکدیگر نشان میدهد. همچنین در یافته ها مشاهده میشود ضرایب استاندارد باورها و عبادی به ترتیب ۰/۳۲۰ و ۰/۳۹۵ میباشد که به ترتیب پیشبینی کننده ۳۲ درصد و ۴۰ درصد واریانس سلامت روان میباشد. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد که مولفه های مذهبی سبک زندگی با سلامت روان دانش آموزان ارتباط مستقیم و معناداری دارد و هرچه مولفه های باورها و مولفه های عبادی و مذهبی و دیگر شاخص های مذهبی دانش آموزان قویتر باشد و تقویت شود از لحاظ روانی سطح سلامتی بالاتری دارند و بطورکلی حاکی از آن است که رابطه معناداری و مستقیم بین مولفه های مذهبی سبک زندگی اسلامی با سلامت روان وجود دارد.

Authors

امیرسجاد طاهری

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد شاهرود

علیرضا مسیبی

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور سمنان

حسین پیرا

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد شاهرود

محمد شکوهی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد شاهرود

صادق صادقی

کارشناسی آموزش ابتدایی پردیس شهید رجایی سمنان