اثربخشی درمان شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی دختران بی سرپرست

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPEB07_118

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف اثربخشی درمان شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی دختران بی سرپرست انجام شد. این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی (طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل) می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دختران بی سرپرست شهرستان زیرکوه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ بود. تعداد ۳۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش ۱۵) نفر) و کنترل ۱۵) نفر) منتسب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسش نامه سازگاری اجتماعی بل بود. تحلیل و آزمون فرضیات نیز با کمک آمار استنباطی انجام شد. نتایج نشان داد که درمان شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی بر سازگاری اجتماعی دختران بی سرپرست اثربخش است.

Keywords:

درمان شناخت درمانی مبتنی برذهن آگاهی , سازگاری اجتماعی , دختران بی سرپرست.

Authors

ابراهیم اسفرقی

دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

امیرداریوش توسلی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قاینات