بررسی رابطه سبک زندگی اسلامی با خوش بینی و کنترل استرس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPEB07_210

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1403

Abstract:

پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل تمام دانشجویان دانشگاه جامع آزاد گرگان در سال ۱۳۹۵ می باشد که از میان آنان ۱۰۰ دانشجو ۵۴) دختر و ۴۶ پسر)، به روش نمونه گیری خوشه ای و به صورت تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه سبک زندگی اسلامی (ILST) و پرسش نامه خوش بینی شیرر و کارو (LOT) و پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس پاسخ دادند. جهت تحلیل داده ها از نرم SPSS ۲۲ و رگرسیون چندگانه استفاده شد. در این پژوهش جهت بررسی پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن برای این ابزارها به ترتیب ، ۰/ ۷۰۶، ۰/۸۲۱، ۰/۸۶۰ ، محاسبه شد. نتایج تحلیل نشان داد که مجموع ۵ متغیر پیش بین علم، عبادی، سلامت ، اجتماعی و تفکر، ۴۹/۱ درصد از سبک مقابله ای هیجان مدار (P<۰/۰۱) ، و مجموع ۵ متغیر دیگر ۶۱/۸ درصد سبک مقابله ای هیجان مدار (P<۰ /۰۱) را تبیین می کنند. همچنین مجموع ۴ متغیر پیش بین نیز ۵۲/۹ درصد از خوشبینی را تبیین می کند .(P<۰/۰۱) سبک زندگی به طور کلی با جنبه های مختلف زندگی خانواده ایرانی مرتبط است ، متخصصانی که با مسائل درمانی و پیشگیری مرتبط هستند باید در مداخلاتشان ، اصلاح سبک زندگی اسلامی افراد را نیز مد نظر قرار دهند.

Authors

سیدایمان تقوی

دکتری روانشناسی بالینی