بررسی و نیازسنجی برنامه ی آموزش سواد رسانه ای در برنامه ی درسی دانش آموزان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CPESCONF19_002

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

برنامه ی آموزش سواد رسانه ای چه به صورت اجباری و چه در بخش تجویزی و اختیاری نیز پاسخی به نیازهای گوناگون و امکان یادگیری همیشگی با توجه به نقش رسانه ها است و تحلیل و ارزیابی محتوای رسانه ای می تواند در همین راستا، ارزیابی شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی و نیازسنجی برنامه ی آموزش سواد رسانه ای در برنامه ی درسی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان کرمان است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه شهرستان کرمان بودند که بر اساس آخرین آمار تعداد آن ها ۲۷۴۸ نفر می باشند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۳۳۷ نفر تعیین گردید. از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه استاندارد نیازسنجی سواد رسانه ای می باشد. روایی پرسشنامه ها توسط صاحبنظران تایید شد و پایایی پرسشنامه با توجه به محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر، ۸۱/۰ به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی(تی تک متغیره)، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که برنامه ی آموزشی سواد رسانه ای در برنامه ی درسی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان کرمان، مورد نیاز می باشد.

Authors

صدیقه پورمیرزایی کوهبنانی

کارشناسی حرفه و فن، دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی کرمان

مهدیه السادات پورمیرزایی کوهبنانی

کارشناسی ریاضی، دانشگاه فرهنگیان شهید خورشیدی مشهد