تاثیر توسعه بازار سهام و مصرف انرژی بر کیفیت محیط زیست در اقتصادهای نوظهور

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEEM-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

فعالیت های انسانی بر همه بخش های محیط زیست تاثیر گذاشته و موجب تشدید بحران های اجتماعی و زیست محیطی در دوره معاصر شده است. کشورها در حال ارتقای رشد اقتصادی و بهبود استانداردهای زندگی هستند که منجر به افزایش استفاده از سوخت های فسیلی در صنعتی شدن و فعالیت های مرتبط با ارتقای رشد اقتصادی شده و در نتیجه، کیفیت محیط زیست را کاهش می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر توسعه بازار سهام و مصرف انرژی بر کیفیت محیط زیست در اقتصادهای نوظهور برای دوره زمانی ۲۰۲۲-۲۰۰۲ و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده این است که متغیر توسعه بازار سهام تاثیر مثبت و معناداری بر انتشار دی اکسید کربن دارد. وقتی بازار سهام توسعه می یابد، منابع بیشتری برای تامین مالی تولید وجود دارد که با افزایش مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه ای را افزایش می دهد. علاوه براین، مصرف انرژی تاثیر مثبت و معنادار بر انتشار دی اکسید کربن دارد. واکنش مثبت مصرف انرژی به انتشار دی اکسید کربن می تواند به دلیل استفاده بیش از حد از منابع انرژی فسیلی به گرمایش جهانی و تغییرات آب و هوایی منجر شود. همچنین، متغیرهای شهرنشینی، رشد اقتصادی و وقفه اول متغیر وابسته بر انتشار دی اکسید کربن تاثیر مثبت و معنادار دارند. در حالی که، متغیر اندازه دولت بر انتشار دی اکسید کربن اثر منفی و معنادار دارد. با توجه به نتایج، در اقتصادهای نوظهور برای کاهش کربن شرکت های صنعتی، سیاستگذاران باید سیاست های زیست محیطی سختگیرانه ای را بدون تاثیر بر توسعه بازارهای مالی اجرا کنند.

Authors

حبیب انصاری سامانی

Esteghlal Building, Yazd University Main Campus , Pajoohesh Bulevard , Safaeye, Yazd, Iran

حدیث دالوندی

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

معصومه دالوندی

دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

سیما دالوندی

دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران