تاثیر اینترنت انرژی بر رشد اقتصادی سبز در استان های ایران: رویکرد اقتصادسنجی فضایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEEM-1-2_001

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

در دهه های اخیر، با توجه به اثرات منفی رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست، رشد اقتصادی سبز به مهم ترین هدف همه کشورهای جهان تبدیل شده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر اینترنت انرژی در رشد اقتصادی سبز و بررسی نقش اقتصاد دیجیتال در تسریع این تاثیر در استانهای ایران در دوره زمانی ۱۴۰۱-۱۳۸۵ با استفاده از روش اقتصادسنجی مدل دوربین فضایی (SDM) بوده است. یافته ها وابستگی فضایی بین استانها را تایید میکنند. به این مفهوم که رشد اقتصادی سبز استانها از شرایط استانهای مجاور تاثیر میپذیرد. میتوان این نتیجه را این گونه توضیح داد که هرچه استان اول به استان دوم نزدیکتر باشد و همچنین شرایط اقتصادی مشابه تری با آن داشته باشد، رشد سبز استان اول به میزان بیشتری از استان دوم، تاثیر می پذیرد. همچنین، اینترنت انرژی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی سبز دارد و گسترش اقتصاد دیجیتال این ارتباط را تقویت میکند. علاوه بر این، متغیرهای شهرنشینی و باز بودن تجاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی سبز دارند، اما متغیرهای توسعه مالی و آموزش تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی سبز دارند. با توجه به نتایج به سیاست گذاران پیشنهاد میشود که اقداماتی در راستای توسعه ICT در حوزه اقتصاد، افزایش تحقیق و توسعه در حوزه اینترنت انرژی، کاهش صادرات کالاها و خدمات آلاینده، ارتقای توسعه مالی استان ها، افزایش سطح زندگی در روستاها و افزایش آگاهی مردم نسبت به مسائل زیست محیطی اتخاذ نمایند. پیشنهاد می شود.

Authors

سید کمال صادقی

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

محمد کریم خضیر

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران