مطالعه تاثیر مدیریت سود واقعی و ارزش نگهداشت وجه نقد بر ارتباط بین مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BUSINESS11_026

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

عدم تقارن اطلاعات میان مدیریت و افراد برون سازمانی نظیر سرمایه گذاران، یکی از مسائل بارز در حوزه های مختلف ازجمله بازار سرمایه است. مشکلات رابطه نمایندگی، تمایل مدیریت را برای نگهداشت وجه نقد افزایش می دهد. ازطرفی، از آنجایی که عملکرد مدیران زیر ذره بین سهامداران قرار دارد لذا مدیران می بایست پاسخگوی این وجه نقدراکد در شرکت باشند. با توجه به مطالب فوق هدف پژوهش حاضر مطالعه تاثیر مدیریت سود واقعی و ارزش نگهداشتوجه نقد بر ارتباط بین مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی است. روش پژوهش از جهت هدف اجرا"کاربردی"، از جهت نوع داده "کمی"، از جهت زمان اجرا " گذشته نگر "، از جهت منطق اجرا "استقرایی"، از جهتارتباط بین متغیرها "علی و همبستگی" و از جهت نحوه اجرا "توصیفی، پیمایشی" میباشد. جامعه آماری کلیه یشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ است؛ که از ۶۶۶ شرکت پذیرفتهشده، ۱۳۲ شرکت به عنوان نمونه انتخاب شد. یافته های پژوهش نشان داد که؛ بین مشکلات نمایندگی و عدم تقارناطلاعاتی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین مدیریت سود واقعی بر ارتباط بین مشکلات نمایندگی و عدم تقارناطلاعاتی اثر معنادار و مثبت دارد. اما ارزش نگهداشت وجه نقد بر ارتباط بین مشکلات نمایندگی و عدم تقارناطلاعاتی اثر معنادار و منفی دارد. نتایج پژوهش نشان داد که؛ تئوری نمایندگی میتواند به خاطر ناکارآمدی و ناقصبودن اطلاعات به وجود بیاید. شفافیت اطلاعاتی شرکت های با عدم تقارن اطلاعاتی پایین، باعث میشوداستفاده کنندگان خارج از بنگاه انتظار تغییر مثبت سود نقدی را داشته باشند اما در شرکتهای با عدم تقارن اطلاعاتیبالا، استفاده کنندگان برون سازمانی انتظار تغییر مثبت سود نقدی را ندارند، به همین دلیل عمده واکنش ها پس از اعلانافزایش سود نقدی رخ میدهد. همچنین پرداخت سود سهام به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیریت را، کاهشمیدهد در نتیجه منجر به کاهش قدرت مدیران می شود.

Authors

محمد باقرآبادی

گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران