بررسی کاربرد الیاف فلزی تولید داخل در بتن های ویژه الیاف فلزی و تاثیر آن بر پارامترهای نفوذپذیری و مقاومت فشاری بتن

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCRGU-9-2_009

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

الیاففلزی دارایمدولالاستیسیتهوکرنششکستبالاییبودهکهباتوجهبهقابلیتشکلپذیریمناسبومقاومتکششیبالاازمناسب ترینواقتصادی ترین نوعالیافبهحسابمی آید. همچنین نفوذموادبهشکلسیالبه داخلبتنسختشدهاثرنامطلوبیبردوامبتنخواهدداشت.مقدارنفوذ،بستگیبهمیزاننفوذ پذیریبتنسختشدهدارد. اصولا در اجرای مخازن و سدهای بتنی، پارامتر مقاومت و نفوذپذیری بتن در مقابل آب، بسیار مهم می باشد و استفاده از بتن های خاص در این گونه پروژه ها رایج می باشد. لذا در این پژوهش سعی شده است که رفتار بتن های الیاف فلزی در برابر نفوذپذیری آب در بتن و مقاومت فشاری آن را با تغییر در درصدهای الیاف فلزی و مقدار مصالح درشت دانه، بررسی نموده و در نهایت، طرح اختلاط مناسبی ارائه گردد. برای این منظور، ۴ طرح اختلاط بر مبنای مقاومت فشاری ۴۰ مگاپاسکال و ۴۲/۰ = W/C و بزرگترین درشت دانه­ی مصالح سنگی که به ترتیب ۱۹، ۵/۱۲، ۵/۹ و ۷۵/۴ میلی متر بودند، طراحی شدند و سپس جهت بهبود خواص بتن، درصد توصیه شده ای از میکروسیلیس و فوق روان کننده اضافه گردید. هر طرح اختلاط نیز شامل الیاف فلزی با درصدهای حجمی صفر و ۳/۰، ۶/۰، ۹/۰ و ۲/۱ از حجم بتن می­باشد. در ادامه مقاومت فشاری آزمونه­های مکعبی شاهد و الیافی در سنین مورد نظر ۷ و ۲۸ روزه توسط دستگاه بتن شکن تعیین و ثبت شد. همچنین آزمونه های استوانه ای شاهد و الیافی نیز در سن ۲۸ روزه توسط دستگاه تست نفوذپذیری، آزمایش گردیدند. نتایج آزمایش­ها حاکی از آن بودند که کاربرد الیاف فلزی در درصدهای پایین (۳/۰ و ۶/۰)، تاثیر چندانی بر مقاومت فشاری نمونه ها ندارد، اما در درصدهای بالای الیاف فلزی (۹/۰ و ۲/۱)، مقاومت فشاری نمونه ها نیز افزایش می یابد. همچنین در تمامی موارد نفوذپذیری بتن الیاف فلزی در مقایسه با بتن معمولی کمتر است، بطوریکه در اکثر طرح اختلاط‎ها با افزایش درصد الیاف فلزی، و کاهش اندازه­ سنگدانه­ی شن، ضریب نفوذپذیری کاهش می‎یابد. در نهایت با توجه به بررسی نتایج، بتن الیاف فلزی با بزرگترین  سنگدانه­ی شنی ۵/۹ میلی متر و درصد الیاف ۲/۱، به عنوان برترین طرح اختلاط معرفی شد.

Authors

احمدرضا گلستان

کارشناس ارشد مهندسی زلزله دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر

علیرضا حاجیانی بوشهریان

عضو هیئت علمی گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد سلامی شیراز