اثر ورق های تقویتی FRP در محیط مرطوب بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح فولادی در شرایط خوردگی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCRGU-16-2_001

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1403

Abstract:

از مهمترین دلایل ایجاد ضعف در سازههای بتن مسلح، خوردگی میلگرد میباشد. چنانچه روند خوردگی میلگردها ادامه پیدا کند و تمهیداتی برای مقابله در نظر گرفته نشود ممکن است باعث کاهش ظرفیت باربری عضو و یا حتی نابودی کامل آن گردد، پس در شرایط خوردگی باید سازه با استفاده از روشهای مختلف تقویت و ترمیم شود. به دلیل دوام مواد FRP در محیطهای خورنده، استفاده از این مواد جهت تقویت و بهسازی المانهای آسیبدیده بتنی در برابر خوردگی کاربرد دارد. در این پژوهش اثر ورقهای تقویتی CFRP بر رفتار خمشی تیرهای بتنمسلح فولادی در مجاورت رطوبت و شرایط خوردگی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به این منظور ابتدا تعداد ۱۰ تیر بتن مسلح با ابعاد مقطع ۲۰۰×۱۵۰ میلیمتر و به طول ۱۴۰۰ میلیمتر ساخته شد. یکی از نمونهها به عنوان نمونهی شاهد در نظر گرفته شد و سایر نمونهها تا رسیدن به ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد خوردگی تحت فرآیند خوردگی قرار گرفتند. مقایسهی نتایج به دست آمده از آزمایشات نشان داد، خوردگی میلگردهای طولی بر رفتار خمشی تیرهای بتن مسلح اثر میگذارد و با افزایش میزان خوردگی، ظرفیت باربری نمونهها کاهش پیدا میکند. تیرهای دارای خوردگی زمانی که با ورقهای CFRP تقویت شدند تا ۳۵ درصد افزایش ظرفیت باربری نسبت به نمونههای با درصد خوردگی مشابه و فاقد تقویت از خود نشان دادند.مقایسهی نمونههای قرار گرفته در معرض خوردگی مجدد نیز نشان میدهد تقویت با ورق CFRP به نحو موثری از خوردگی بیشتر میلگردها جلوگیری کرده است و سبب جلوگیری از خوردگی به میزان ۹/۲۶ درصد در برخی از نمونهها شده است.

Keywords:

Authors

مریم ملکوتی

گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

محمدرضا اصفهانی

گروه مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد ،مشهد