مطالعه مروری بر مفاهیم و روشهای پایهای مدیریت پروژه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 56 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_NEMBD-4-3_008

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1403

Abstract:

علم مدیریت، جزو علوم بسیار مهم و کاربردی میباشد که در عرصههای مختلف زندگی بشر، تاثیرگذار است؛مدیریت به رشتهها و گرایشهای زیادی تقسیم میشود و دروس متعدد و مباحث گستردهای برای مطالعه دارد؛یکی از آنها، بحث مدیریت پروژه است که جزو مهمترین و کاربردیترین زمینههای مدیریتی میباشد؛ مدیریتپروژه، نقش و تاثیرات کلیدی در هر سازمانی میتواند داشته باشد؛ مدیریت پروژه، مباحث متنوع و بسیار مهمیرا شامل میشود که در این تحقیق، مروری روی بخش اهمی از آنها شده است؛ در این مطالعه، به تعاریف ومفاهیم مدیریت پروژه و کنترل پروژه، برنامهریزی، مدیریت ریسک و همچنین بررسی برخی روشهای مربوطه)همچون روشهای CPM ، PERT و GERT ( پرداخته میشود. در مقالات آتی، روی مباحث عمیقتری ازاین حیطه تمرکز خواهد شد؛ امید است که در آیندهای نزدیک در کشور، شاهد ظهور مدیرانی توانمند و شایستهباشیم تا هر کدام، مشکلی از مشکلات سازمان و کشور خویش را حل کرده و شرایطی ایدهآل را بهوجودآورند

Authors

علیرضا محمودی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران،

رضا عباسی

استادیار رشته مدیریت صنعتی، ، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران،