ارائه مدل چابک سازی سازمان های شهری با رویکرد توسعه مشارکت مردمی (نمونه موردی سازمان اوقاف وامور خیریه )

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JSCITY-6-4_005

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1403

Abstract:

امروزه در مدل های توسعه شهری پایدار مشارکت مردمی اصلی بی بدیل در چابک سازی نهادهای اداری به شمار می آید و اهمیت فزاینده موضوع چابک سازی سازمانی در سه دهه گذشته سبب کاربرد بیشتر آن در این حوزه شده است. روش تحقیق: هدف این تحقیق، توسعه و ارائه یک مدل کاربردی است و برای این منظور، از روش ترکیبی کیفی-کمی اکتشافی استفاده شده است. برای طراحی مدل چابک سازی سازمانی در راستای توسعه مشارکت مردمی از تحلیل مضمون به روش کیفی کدگذاری (کلارک و براون) استفاده گردید و داده های متنی مربوط به موضوع مورد مطالعه بررسی گردید و مضامین چابکی شناسایی شدند و مدلی چابک سازی سازمانی مبتنی بر توسعه مشارکت مردمی تدوین و پیشنهاد گردید.سپس در بخش کمی، جامعه مورد بررسی شامل مدیران، روسای ادارات سازمان اوقاف بود که حجم نمونه از طریق فرمول کلاین ۲۰۰ نفر و نمونه گیری بصورت تصادفی ساده انجام شد.بحث و یافته ها: یافته ها نشان داد چابک سازی سازمانی در راستای توسعه مشارکت مردمی یک سازه چند بعدی شامل بعد شایستگی های فردی، بعد سفارشی سازی و ارتقا کیفیت، بعد مجازی سازی، بعد نهادینه سازی آموزش و یادگیری، بعد یکپارچگی درون سازمانی، بعد تعاملات بیرون سازمانی می باشد. ارتقای این ابعاد، توانایی سازمان ها در انطباق با تغییرات محیطی، پاسخگویی و بهره مندی از مشارکت فعال مردم را افزایش وشهر را به سوی توسعه پایدار رهنمون می سازد .نتیجه گیری: مدل پژوهش در قالب یک سازه چندبعدی، چارچوب مفیدی برای درک ماهیت چابک سازی سازمانی در راستای توسعه مشارکت مردمی در اوقاف و امور خیریه برای مسئولان، مدیران و متخصصان شهری این حوزه فراهم میکند.

Authors

مهدی منصوری

گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه استان تهران

علی مهدیزاده اشرفی

گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه استان تهران

احمد ودادی

گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

مجید جهانگیرفرد

گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه استان تهران

بهرام علیشیری

گروه مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب