عوامل اثرگذار بر قصد رفتار خرید مبتنی بر رویکرد بازاریابی اسلامی "پژوهش ترکیبی"

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 35

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JNABM-5-2_007

تاریخ نمایه سازی: 20 خرداد 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضرطراحی عوامل اثرگذار بر قصد رفتار خرید مبتنی بر رویکرد بازاریابی اسلامی می باشد.این پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر رویکرد داده بنیاد و با هدف اکتشافی انجام شده است. داده های مورد نیاز ازطریق مصاحبه با ۱۷ نفر از استادان بازاریابی و ۱۵ نفر از مدیران فروش لباس های اسلامی به دست آمده و ملاک اندازه نمونه،کفایت تئوریک بوده است.برای تحلیل داده ها از کد گذاری باز محوری و انتخابی استفاده شده است. بررسی روایی داده ها فرآیند کد گذاری با نظارت ۳ نفر از صاحب نظران حوزه بازاریابی انجام شده است .هم چنین پایایی فرآیند کدگذاری و استخراخ مفاهیم توسط یکی دیگر از صاحب نظران حوزه بازاریابی انجام شده که نتایج مشابهی به دست آمده است و در نهایت محقق به کمک تکنیک دلفی به تعیین میزان اهمیت ابعاد ،مولفه و شاخص های الگو پرداخته است.یافته های تحقیق نشان می دهد که عوامل موثر بر طراحی الگو شامل شش بعد اصلی ( تجربه برند اسلامی -وابستگی به برنداسلامی - ارتباطات برند اسلامی. -رضایت از برند اسلامی-وفاداری به برند-تبلیغات شفاهی درباره برند اسلامی) و بیست و چهار.مولفه بوده است.

Keywords:

Authors

لیلا آندرواژ

استادیار گروه مدیریت بازرگانی ، واحد بین المللی خرمشهر ، دانشگاه آزاد اسلامی ، خرمشهر ، ایران

علی اجاقی ازبری

دانشجوی دکتری تخصصی ، گروه مدیریت بازرگانی ، واحد امارات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، دبی ، امارات متحده عربی