بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک بر توسعه مالی و اثربخشی سازمانی در شرکت پخش البرز

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EMA-10-1_010

تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی بررسی ارتباط بین مدیریت ریسک بر توسعه مالی و اثربخشی سازمانی در شرکت پخش البرز انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان در شرکت پخش البرز به تعداد ۳۸۰ نفر تشکیل می دهند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان ۱۸۱ نفر تعیین شد. همچنین به منظور نمونه گیری نیز پس از برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی در دسترس استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها، از سه پرسشنامه استاندارد شده سنجش مدیریت ریسک، اثربخشی سازمانی و نیز پرسشنامه سنجش توسعه مالی استفاده شد. روایی محتوایی، روایی سازه و تحلیل عاملی تاییدی و نیز ضریب پایی هرکدام از ابزار به ترتیب توسط استاد محترم راهنما، نرم افزار LISREL و آلفای کرونباخ تایید شده است. نتایج معادلات ساختاری نشان داد مدیریت ریسک بر توسعه مالی و اثربخشی سازمانی در شرکت مورد پژوهش تاثیر مستقیم و معناداری دارد. یافته های آزمون t تک نمونه ای حاکی از آن بود که در شرکت پخش البرز میزان توسعه مالی، اثربخشی سازمانی به ترتیب در وضعیت نسبتا مطلوب (برای توسعه مالی و اثربخشی سازمانی) قرار دارند. یافته همه همچنین حاکی از آن بود تنها مولفه آموزش نیروی انسانی از ابعاد اثربخشی سازمانی در سطح نامطلوبی قرار دارد.

Authors

سید کریم موسوی

گروه حسابداری، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

زهرا دهنوی

گروه حسابداری، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

محمود شهبازگرمرودی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، واحد ورامین، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران (نویسنده مسئول)