نقش پیچیدگی اقتصادی بر نوسانات تولید و تورم در ایران

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 222

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JINET-19-1_001

تاریخ نمایه سازی: 22 خرداد 1403

Abstract:

نوسانات بالای تولید و تورم در یک اقتصاد تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد، و باعث ایجاد فضای نامطمئن اقتصادی می شود. پیچیدگی اقتصادی یکی از عوامل موثر بر تغییر متغیرهای اقتصاد کلان است. با افزایش پیچیدگی اقتصادی، ساختار فناورانه تولید تغییر کرده و حرکت منابع تولید بین فعالیت های تولید شکل می گیرد. بنابراین، در این مطالعه ارتباط میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و نوسان تولید و تورم با بهره گیری از الگوی سیستم معادلات همزمان در بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۵۷ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که با افزایش پیچیدگی اقتصادی، نوسان تولید ۱۲۱/۰ درصد و نوسان تورم ۱۰۶/۰ درصد کاهش می یابد. همچنین، متغیرهای نسبت مخارج مصرفی دولت به GDP و بازبودن تجاری در معادله نوسان تولید و همچنین در معادله نوسان تورم متغیر لگاریتم نرخ ارز به عنوان متغیرهای کنترل اثر مثبت و معنی داری دارند. از منظر سیاست گذاری، بر اساس نتایج این تحقیق بیان می شود که پیچیدگی اقتصادی با افزایش تنوع محصول و تولیدات تخصصی تر و مبتنی بر دانش می تواند در راستای ثبات اقتصادی موثر واقع شود و شرایط رشد و توسعه اقتصادی بیشتری را فراهم کند.

Authors

حمید لعل خضری

استادیار اقتصاد دانشگاه بزرگمهر قائنات

ملیحه آشنا

استادیار اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات