تحلیل سبک های هویت با خودارزشمندی و سلامت روانی دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_916

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1403

Abstract:

هدف اصلی این تحقیق تحلیل سبک های هویت با خودارزشمندی و سلامت روانی دانش آموزان بود. روش تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر بیرجند بودند. به دلیل تعداد بالای جامعه و مراجعه به جدول مورگان، تعداد ۳۸۴ دانش آموز به صورت خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. محقق از پرسشنامه حالات هویت بنیون و آدامز (۱۹۸۶)، پرسشنامه خود ارزشمندی کروکر و همکاران(۲۰۰۳) و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ (۱۹۷۲) برای جمع آوری داده های آماری استفاده کرد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و از آزمون های آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چندگانه به روش هم زمان) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد بین سبک های هویت با خودارزشمندی و سلامت روانی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با توجه به ضریب تعیین ۲۴ درصد از واریانس متغیر خودارزشمندی و ۱۷ درصد واریانس متغیر سلامت روانی دانش آموزان به وسیله سبک های هویت پیش بینی می شود. درنتیجه به طور کلی، تحلیل سبک های هویت با خودارزشمندی و سلامت روانی دانش آموزان می تواند به شناخت بهتر فردی از خودش، تقویت خودارزشمندی و ارتقای سلامت روانی او کمک کند. این بهبودها می تواند به عملکرد تحصیلی و عمومی دانش آموزان نیز اثر مثبتی بگذارد.

Authors

فاطمه آریایی شاد

کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه ازاد قائنات