بررسی رابطه ی تعلیم و تربیت در خانواده و پذیرش مسئولیت با همنوعان در اجتماع (مطالعه موردی: دانش آموزان دوره ی ابتدایی شهرکلات نادری)

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SPE-10-1_015

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی تعلیم و تربیت در خانواده و پذیرش مسئولیت با همنوعان در اجتماع (مطالعه موردی: دانش آموزان دوره ابتدایی شهر کلات نادری) می باشد، روش انجام تحقیق نیمه تجربی و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون_ پس آزمون با گروه کنترل می باشد، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره ی ابتدایی شهر کلات نادری به تعداد ۲۵۰۰ نفر بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده ۶۰ نفر انتخاب گردید، برای گردآوری داده ها از پرسشنامه دیدگاه خانواده ها درباره تعلیم و تربیت تیلور (۲۰۰۵) استفاده شده است که شامل ۴۸ گویه می باشد، در روش نمره گذاری، هر گویه دارای ۵ پاسخ می باشد که در مقوله های هیچ، نمره ۱؛ کم، نمره۲؛ تا حدی، نمره ۳؛ زیاد، نمره ۴ و خیلی زیاد، نمره ۵ تعلق می گیرد، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون "تحلیل کواریانس" استفاده شده است، به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش از آزمون t تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه استفاده شد، نتایج تحقیق عبارت بود از نیازهای اساسی انسان برای شناخت و قرارگیری در مسیر صحیح تربیت و پذیرش مسئولیت در زندگی، آشنایی با هدف است. زیرا بدون شناخت هدف امکان انحراف از مسیر صحیح تربیت وجود دارد ازهمین رو، اولین شرط هماهنگی فعالیت های تربیتی، داشتن هدف است که می باید برنامه ها و فعالیت های مربوط را هدایت کند. لذا ضروری است که برنامه ریزان تعلیم وتربیت، هدف از تربیت متربیان را مشخص نمایند.

Keywords:

تعلیم و تربیت , خانواده , پذیرش مسئولیت با همنوعان

Authors

زهرا شجاعی سیرزار

کارشناسی زیست جانوری