بررسی رابطه بین جو عاطفی و تعارضات خانوادگی با احساس خودکارآمدی دانش آموزان متوسطه شهرستان گنبد کاووس

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 27

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JRPE-7-72_004

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1403

Abstract:

هدف: بررسی رابطه بین جو عاطفی و تعارضات خانوادگی با احساس خودکارآمدی دانش آموزان متوسطه شهرستان گنبد کاووس بود. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی و از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر موقعیت، میدانی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهر گنبد کاووس در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به تعداد ۶۸۵۲ نفر بود. نمونه پژوهش بوسیله نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد و تعداد آن ۳۶۴ نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به دست آمد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه های خودکارآمدی شرر و همکاران (۱۹۸۲)، جو عاطفی خانواده هیل برن (۱۹۶۴)، تعارضات خانوادگی ثنایی و همکاران (۱۳۸۷) بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها هم از نرم افزار spss نسخه ۲۵ استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین تمام مولفه های حاضر در پژوهش حاضر رابطه وجود دارد که رابطه بین همه آنها در جهت مثبت می باشد و این بدین معنا می باشد که اگر در هر یک از متغیر ها افزایشی رخ بدهد، می توان انتظار افزایش سایر متغیر ها را نیز داشت. به عنوان نمونه وقتی نمره بالایی در مقیاس تعارضات شخص گرفته باشد و این یعنی توانایی خوبی در جلوگیری از بروز تعارض داشته است، می توان چنین انتظار داشت که نمره او در مقیاس جوعاطفی و خودکارآمدی نیز بالا باشد. این امر موید آن است که فرد به خود و شایستگی اش باور دارد و جو عاطفی خوبی در زندگی خانوادگی وی برقرار است.

Authors

محبوبه منتظری

دانشجوی کارشناسی ارشد رواشناسی، موسسه آموزش عالی شمس واحد گنبد کاوووس (نویسنده مسئول)

حمزه اکبری

گروه روان شناسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

زهرا محمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد رواشناسی، موسسه آموزش عالی شمس واحد گنبد کاوووس