بررسی نقش مهارت اجتماعی بر سازگاری اجتماعی وکاهش بحران هویت دانش آموزان دخترمقطع متوسطه دوم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE19_052

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1403

Abstract:

دوره جوانی زمانی است که انسان با انرژی، با حساسیت در برابر بازتاب های اجتماع، محیط ومسئولیت پذیری فردی به دنبال کسب هویت است.مدرسه ،خانواده واجتماع مهمترین مکان هایی هستند کهدانش آموزان در آن هویت، مهارت وسازگاری با اجتماع را می آموزند. لذا این پژو هش با هدف بررسی نقشمهارت اجتماعی بر سازگاری اجتماعی وکاهش بحران هویت دانش آموزان دخترمقطع متوسطه دوم شهر اسفدنانجام گرفته است. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، بنیاد ی وازنظرروش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آمار ی این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر (تعداد ۷۶ نفر) مقطع متوسطه دوم شهر اسفدن در سالتحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۳ می با شن د. با استفاده روش نمونه گیری در دسترس کل جامعه آماری (تعداد ۷۶ دانشآموز) بعنوان نمونه انتخا ب شدن د. ابزارجمع آوری اطلاعات ، پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون (۱۹۹۸)،پرسشنامه بحران هویت حیدری (۱۳۸۹) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل (۱۹۶۱) بود. یافته ها حاکی از آناست که نتایج نشان داد مهارتهای اجتماعی، ۵۰ درصد تغییرات سازگاری اجتماعی دانش آموزان، را پیش بینیمی کنند ضرایب رگرسیون همزمان سازگاری اجتماعی روی متغیرهای پیش بین نشان داد که رابطه مهارت هایاجتماعی با سازگاری اجتماعی معنادار است. همچنین مهارتهای اجتماعی، ۶۸ درصد تغییرات بحران هویت دانشآموزان، را پیش بینی میکنند. همچنین ضرایب رگرسیون همزمان بحران هویت روی متغیرهای پیش بین منفیو معنادار است.

Authors

وحید فلاحتی

استاد مدعو گروه روانشناسی،واحدقاینات،دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران

محمد نظری

دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران

فائز محسنی

دانشجوی کارشناسی روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، قاینات، ایران