برر سی تاثی ر سبک زندگی والدین بر تربیت دانش آموزان مقطع ابتدایی بخش اشکنان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 27

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE19_115

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1403

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر سبک زندگ ی والد ین بر تربیت دانش آموزان مقطع ابتدایی بخشاشکنان می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و از منظر هدفکاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ۳۴۰۰ نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی بخش در سالتحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ میباشد. حجم جامعه در این پژوهش با روش تصادف ی طبقه ای و طبق جدولمورگان تعداد ۳۴۵ دانش آموز شامل (۱۶۵ دانش آموز پسر و ۱۸۰ دانش آموز دختر) به عنوان نمونه انتخابگردید. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد سبک زندگی (LSQ) و پرسشنامه استانداردشیوه تربیتی رابینسون و همکاران می باشد. روایی پرسشنامه ها بر مبنای دیدگاه خبرگان و پا یایی آن نیز براساس آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و بترتیب ۰.۹۴۹ ، و ۰.۹۲۲ مورد ارزیابی و محاسبهگردید که بیانگر پا یایی مطلوب پرسشنامه تحق یق می باشد. در این پژوهش از تحلیل رگرسیون خطی وچندگانه جهت تحلیل فرضیات پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد سبکزندگی والدین بر تربیت دانش آموزان مقطع ابتدایی بخش اشکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

Authors

حمزه راهپیما

دبیر آموزش و پرورش اشکنان، دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد لامرد، گروه علوم تربیتی، ایرا ن

فاطمه قلندری

دانشجوی رشته علوم تربیتی، دانشگا ه آزاد اسلامی، واحد لامرد، ایرا ن

علیرضا حیدرنژاد

دانشجوی رشته آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه شهید مطهری شیرا ز

حلیمه احمدی

دانشجوی رشته علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لامرد