بررسی تاثیر ضدباکتریایی و ضدقارچی روغن سیاهدانه کپسوله شده به منظور به کارگیری درفراورده های غذایی بر پایه شکلات

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 51

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FOODCONG07_044

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1403

Abstract:

این تحقیق با هدف بررسی فعالیت ضدمیکروبی روغن سیاهدانه در فرم آزاد و کپسوله شده بر سالمونلاتیفیموریوم، اشریشیاکلای، استافیلوکوکوساورئوس، آسپرژیلوسنایجر و کاندیدا آلبیکانس و عملکرد آن در یکمدل غذایی (شکلات با مغز گاناش) انجام شد. در این پژوهش ۴ نمونه گاناش شکلاتی (بدون نگهدارنده ( G )بدون نگهدارنده+میکروارگانیسم های تلقیح شده ( GM )، حاوی ۳ درصد روغن سیاهدانه آزاد+میکروارگانیسم هایتلقیح شده GOM و حاوی ۳ درصد روغن سیاهدانه ریزپوشانیشده+میکروارگانیسم های تلقیح شده( GEOM ) تولید و ویژگی های میکروبی آنها با یکدیگر مقایسه شدند. نشان داد حداقل غلظت بازدارندگی( MIC ) و کشندگی MBC روغن سیاهدانه در فرم آزاد بر سالمونلا تیفیموریوم، اشریشیاکلای،استافیلوکوکوساورئوس، آسپرژیلوسنایجر و کاندیدا آلبیکانس بیشتر از فرم کپسوله شده بود. همچنین بیشترینو کمترین اثر ضدمیکروبی روغن سیاهدانه به ترتیب بر روی کاندیدا آلبیکانس و اشریشیاکلی مشاهده شد.همچنین براساس نتایج بدست آمده از بخش ارزیابی ویژگی های میکروبی مدل غذایی حضور روغن سیاهدانه درفرمولاسیون گاناش شکلاتی سبب کاهش بار میکروبی نمونه های تولیدی شد

Authors

بنفشه مهیمنی

دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

شیلا صفائیان

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

رضوان موسوی ندوشن

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمد ربانی

استادیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

حمید توکلی پور

دانشیار گروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران.