نقش مدرسه در مسئولیت پذیری دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 21

This Paper With 41 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRCEMET01_0890

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1403

Abstract:

هدف پژوهش حاضر - که با روش پژوهش فراتحلیل تهیه شده - شناسایی عوامل موثر بر مسئولیت پذیری دانش آموزان در مدرسه است. بر این اساس گردآوری داده ها با مرور ادبیات و پیشینه نظری موجود تعداد ۳۷) مقاله و ۴۵ پایان نامه انجام شده و در ادامه اطلاعات به شیوه کیفی از طریق تحلیل محتوا با کدگذاری در سه سطح کدهای باز» زیر مقولات» و «مقولات تجزیه و تحلیل و دسته بندی شده اند. تفسیر محتوایی داده های متنی یافته های به دست آمده بیانگر این موضوع است که محیط بیرونی شامل محیط خانواده اجتماعی اقتصادی سیاسی و فرهنگی با تاثیر گذاری بر محیط درونی ویژگیهای شخصی - وراثتی فرد زمینه ساز بروز مسئولیت پذیری خواهد شد. در این میان محیط مدرسه به طور اخص با دارا بودن سه فرایند آموزشی پرورشی» و «سازمانی، زمینه ساز مسئولیت پذیری در متربی است که از این میان عوامل روش تدریس معلم محتوای درس مشارکت دانش آموز در مدرسه انگیزه دانش آموز دین داری انضباط ویژگی معلم به عنوان الگو پایگاه اجتماعی - اقتصادی عزت نفس انعطاف پذیری، سبک رهبری سرمایه اجتماعی هویت ارتباط گرم جرئت ورزی احساس امنیت احساس تعلق محبت خود مدیریتی ادراک اجتماعی، تجهیزات انصاف تشویق و توجه به ویژگیهای فردی در مسئولیت پذیری دانش آموزان نقش دارند. در پایان نتیجه گیری میشود که معلمان و مربیان آموزشی باید ضمن توجه بر به کارگیری عوامل شناسایی شده در محیط مدرسه با نگاهی جامع نقش و اثر زمینه ها و شرایط محیطی بیرون و داخل مدرسه را به طور مستمر مدیریت و هدایت کرده و مشوق مشارکت فعالانه آنها در فرایند مسئولیت پذیری دانش آموزان باشند.

Keywords:

مسئولیت پذیری نقش مدرسه مرور سیستماتیک دانش آموزان

Authors

سعید کریم زاده

کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی،

فاطمه حسینی

آموزگار دوره ابتدایی

علی پوررضا

کارشناسی تربیت بدنی