یادگیری خودراهبر دانش آموزان در سایه کارکردهای عاطفی خانواده

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSCH02_1111

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1403

Abstract:

یکی از حوزه هایی که به کارگیری آن از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بر عملکرد تحصیلی، رشد هیجانی و عاطفی دانشآموزان میتواند تاثیرگذار باشد، جو و فضای عاطفی خانواده است. منظور از جو و فضای عاطفی خانواده روابط و تبادلات روانی و عاطفی است که بین اعضای آن وجود دارد. کلیت این روابط برخوردار از شکل خاصی است که درواقع تعیین کننده شکل غالب رفتاری اعضای خانواده است. لذا هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین یادگیری خودراهبر دانش آموزان در سایه کارکردهای عاطفی خانواده بود. روش پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردی بود. جامعه آماری دانش آموزان متوسطه دووم شهر مریوان بودند که از بین آنان ۳۴۵ نفر با استفاده از جدول مورگان و به روش در دسترس بعنوان نمونه انتخاب و به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه استاندارد یادگیری خودراهبر فیشر و کینگ و تاگو (۲۰۰۱) و جوخانواده مک مستر(MMFF) بودند. نتایج نشان داد کارکردهای عاطفی خانواده می تواند زمینه افزایش خودراهبری دانش آموزان در یادگیری را فراهم نمایند. در نهایت توصیه می گردد دستاندرکاران تعلیم و تربیت در آموزش و پرورش با تشکیل کلاسهای آموزش خانواده و کلاسهای کارگاهی شیوههای مختلف تربیت را به صورت جدی پی گیری نمایند و با ارائه راهکارهای لازم جهت ایجاد جو عاطفی مناسب در خانواده زمینه افزایش یادگیری خودراهبر را برای دانش آموزان فراهم آورند

Authors

سرگل صالحی

دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی معاون پرورشی، آموزش و پرورش مریوان، مریوان، ایران

محترم امینی

دانش آموخته کارشناسی علوم تربیتی معاون پرورشی، آموزش و پرورش مریوان، مریوان، ایران

هادی شریفی

۳. دانش آموخته کارشناسی حسابداری آموزگارابتدایی، آموزش و پرورش سروآباد، سروآباد، ایران

عدنان پیره

۴. دانش آموخته کارشناسی انس علوم اجتماعی، مربی بهداشت، آموزش و پرورش سروآباد، سروآباد، ایران