تاثیر هویت فرهنگی و اجتماعی بر سبک زندگی جوانان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-6-62_005

تاریخ نمایه سازی: 26 خرداد 1403

Abstract:

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر هویت فرهنگی و اجتماعی بر سبک زندگی جوانان بود. روش تحقیق از نوع کاربردی و همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی جوانان ۲۰ تا ۳۵ شهر کرج است. حجم نمونه نهایی ۳۲۳ نفر است که با روش نمونهگیری طبقهبندی خوشه ای چندمرحله­ای که مخصوص جمعیتهای بزرگ است . انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه و پرسش نامه است.. جهت بررسی اعتبار صوری بررسی شد و پایایی با آلفای کرونبخ ۰.۷۷ بدست آمد. با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و از روش رگرسیون استفاده شده است. یافته ها نشان داد هویت فرهنگی و اجتماعی بر سبک زندگی جوانان تاثیر مثبت و معناداری دارند.

Authors

سیده خدیجه صفوی

دانشجوی کارشناسی ارشد ، رشته جامعه شناسی شاخه مطالعات جوانان