تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی در اثربخشی سازمان (ریاست تفتیش داخلی وزارت معارف)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EMIU-3-6_004

تاریخ نمایه سازی: 27 خرداد 1403

Abstract:

سازمان ها مانند افراد، دارای شخصیت های متفاوت هستند. فرهنگ سازمانی، الگویی مشترک و نسبتا پایدار از ارزش ها، باورها و اعتقادات اساسی در یک سازمان است. بنابراین می توان گفت انجام هرگونه تغییر و تحول بنیادی در سازمان تنها از طریق شناخت فرهنگ آن سازمان امکان پذیر است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی در اثربخشی سازمان نگاشته شده است و این تحقیق از نگاه روش یک تحقیق توصیفی پیمایشی و از لحاظ هدف یک تحقیق «کاربردی» است. به دلیل اینکه عمدتا توسط سازمان های دولتی و خصوصی و کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد، تلاش صورت گرفته تا برای پرسش اساسی تحقیق پاسخ قانع کننده پیدا شود. سوال اصلی تحقیق این است که آیا میان ابعاد فرهنگ سازمانی و اثربخشی عملکرد ریاست تفتیش داخلی رابطه منطقی وجود دارد؟ یکی از متغیرهای مهم در یک سازمان، فرهنگ سازمانی است. فرهنگ سازمانی می تواند تاثیر مثبتی بر شاخص های اثر بخشی سازمان چون عملکرد، اعتمادبه نفس، رفتار فردی، انگیزه، رضایت شغلی، سطح تعهد نیروی انسانی، طراحی ساختار و نظام های سازمانی، هدف گذاری، تدوین و اجرای استراتژی ها داشته باشد. یافته های تحقیق حاکی از این است که ابعاد فرهنگ سازمانی به طور مستقیم بر عملکرد و از همه مهم تر رفاه کارکنان تاثیر دارد. با توجه به تحقیقی که صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که رابطه بین فرهنگ مشارکتی و عملکرد کارکنان به صورت معنادار با یکدیگر مورد تایید قرار گرفته است. از فرضیه های اثبات شده این تحقیق استنباط می شود ابعاد فرهنگ سازمانی می تواند از بسیاری تخلفات کاری و خدماتی کارمندان ریاست تفتیش داخلی وزارت معارف جلوگیری کند و حس مسئولیت پذیری و کارایی را افزایش دهد.

Authors

سید محمد نقی موسوی

کارشناسی مسئول امور مالی دانشگاه المصطفی- کابل